Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (ΜΒΑ) Κατεύθυνση Digital Business

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

18006

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

7,5

 

   

 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=286

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο φοιτητής που παρακολούθησε επιτυχώς το μάθημα έχει τις παρακάτω Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες:

Α) Γνώσεις

-γνωρίζει το πώς διαμορφώνεται διαχρονικά η αξία του χρήματος

-αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών δεικτών

-περιγράφει τους τρόπους υπολογισμού του Κόστους Κεφαλαίου και τις μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων

-διακρίνει τη σημασία της κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης και της ακολουθούμενης από αυτήν Μερισματικής Πολιτικής

Β) Δεξιότητες

-αναλύει τις βασικές χρηματοοικονομικής καταστάσεις

-αξιολογεί επενδυτικά σχέδια

-υπολογίζει τον κίνδυνο μιας επιχείρησης

-συσχετίζει τον κίνδυνο μιας επένδυσης με την απόδοσή της

-υπολογίζει τον χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κίνδυνο μιας επιχείρησης

Γ) Ικανότητες

-χρησιμοποιεί τις κατάλληλες στατιστικές και άλλες τεχνικές που θα του επιτρέψουν να επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο αντίδρασης και να προβλέπει, ώστε να υλοποιηθεί ο κύριος στόχος ενός χρηματοοικονομικού στελέχους που είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων μιας επιχείρησης

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-Εισαγωγή (στατιστικά εργαλεία απαραίτητα στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση)

-Διαχρονική Αξία του Χρήματος

-Κύκλος Εκμετάλλευσης μιας Βιομηχανικής Επιχείρησης

-Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

-Στατική και δυναμική Χρηματοοικονομική Ισορροπία

-Κίνδυνος και απόδοση

-Θεωρία Χαρτοφυλακίου

-Ανάλυση Ταμειακών Ροών

-Κόστος Κεφαλαίου

-Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου υπό καθεστώς Βεβαιότητας και Αβεβαιότητας

-Ανάλυση Μόχλευσης

-Πολιτική Μερίσματος

-Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

189

Ασκήσεις στο σπίτι

36

 

 
   
 

 

 

 

   

Σύνολο Μαθήματος

 

225

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την τελική και την ενδιάμεση αξιολόγηση. Οι όροι της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές με την έναρξη του 1ου μαθήματος, περιλαμβάνονται δε στο power point το οποίο ευρίσκεται εξ αρχής στη διάθεσή τους.

Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων.

Η διαδικασία ενδιάμεσης αξιολόγησης περιλαμβάνει απαντήσεις των φοιτητών σε προβλήματα που τους τίθενται μετά από κάθε διάλεξη.

Ο τελικός βαθμός του εξαμήνου συντίθεται κατά 80% από τον βαθμό της τελικής εξέτασης και κατά 20% από τον βαθμό της ενδιάμεσης αξιολόγησης

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

Π. Κιόχος - Β. Πανάγου: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εκδόσεις Ε. Κιόχου, Αθήνα 2015.

Δ. Βασιλείου- Ν. Ηρειώτη: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις ROSILI, Αθήνα 2008

 

-Προτεινόμενη δευτερεύουσα Βιβλιογραφία:

•       Κιόχος Π-Παπανικολάου-Θάνος-Κιόχος Α: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και πολιτική. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2002

•       Βασιλείου Δ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1999

•       Κ. Δράκος: Μια εισαγωγή στις βασικές Αρχές της χρηματοοικονομικής, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 2003

•       L. Gitman-M. Joehnik: Επενδύσεις Ι και ΙΙ, Έκτη Έκδοση, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 2001

•       Γ. Καραθανάσης: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοοικονομικές Αγορές, Εκδόσεις Μπένου

•       Κ. Ζοπουνίδης: Βασικές Αρχές και Σύγχρονα Θέματα του Χρηματοοικονομικού Μάνατζμεντ. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2003.

•       Σ. Θωμαδάκης-Μ. Ξανθάκης: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Εκδόσεις: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα 1990.

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top