Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Διοίκησης, Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

M1-1040

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

(QUANTITATIVE METHODS)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής περιοχής σε συνδυασμό με ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικών ικανοτήτων στη Διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Στατιστική Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε προπτυχιακό Επίπεδο ή 3/ετής επαγγελματική εμπειρία σε τομείς όπου απαιτείται συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική και Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uniwa.gr/courses/BA220/

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Το Μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις Ποσοτικών Μεθόδων (Στατιστικής Επιχειρήσεων και κριτηρίων λήψης αποφάσεων στη Διοίκηση  )  στους μεταπτυχιακούς φοιτητές  οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν  στην Ποσοτική Ανάλυση των προβλημάτων πού απαντώνται στις Οικονομικές και  Κοινωνικές  Επιστήμες , στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού και Φιλοξενίας και στο Μάρκετινγκ.

·      Με το πέρας του μαθήματος ο μεταπτυχιακός  φοιτητής/ια αναμένεται να έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις  και ικανότητες:

A. Να λαμβάνει αποφάσεις για την επιχείρηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, σταθμίζοντας με σαφή τρόπο τα πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα από τη λήψη των διαφόρων εναλλακτικών αποφάσεων και να κατασκευάζει τους πίνακες αμοιβών και απωλειών ευκαιρίας.

1. Να βρίσκει τα βασικά Στατιστικά μέτρα Θέσης και Διασποράς ενός  Οικονομικού ή Κοινωνικού φαινομένου που εκφράζεται με μια τυχαία Συνεχή ή Διακριτή Μεταβλητή.

2. Να εκτελεί μία τυχαία δειγματοληψία, να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτής και να εξάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα.

3. Να εκτελεί έναν έλεγχο Στατιστικών υποθέσεων για τη Μέση Τιμή ,την Αναλογία ή  τη Διασπορά ενός τυχαίου φαινομένου.

4. Να εξάγει, βάσει διαστημάτων εμπιστοσύνης ,συμπεράσματα για έναν στατιστικό πληθυσμό με τη χρήση δεδομένων από ένα τυχαίο δείγμα.

5. Να εκφράζει μία σχέση δύο φαινομένων σαν ένα Στατιστικό Μοντέλο και να εκτιμά τις σχετικές παραμέτρους.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αυτόνομη Εργασία

•       Ομαδική Εργασία

•       Λήψη Αποφάσεων

·         Σχεδιασμός και Διαχείριση  Έργων.

·         Εργασίες με σύνταξη ερωτηματολογίων επί Οικονομικών, Κοινωνικών και Εμπορικών δεδομένων και συνεργασία  με  τους Οργανισμούς :

o    Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

o    Το Χρηματιστήριο Αθηνών

o    Τη  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

     

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Συλλογή και παρουσίαση δεδομένων αγοράς. Περιγραφικά Στατιστικά Μέτρα. Διαγράμματα.

 
 

Εισαγωγή στις έννοιες της πιθανότητας .Εφαρμογές στα αθλητικά στοιχήματα και στη αγορά. Νόμος του Bayes.

 
 

Κατανομές Πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών. Διακριτές Κατανομές. Ομοιόμορφη, Διωνυμική, Υπεργεωμετρική, Poisson Κατανομή. Χρήση πακέτων Λογισμικού EXCEL και SPSS. Οικονομικές , επιχειρηματικές και κοινωνικές  Εφαρμογές .

 
 

Συνεχείς  Κατανομές. Κανονική, (χ2,n),, (Student’s t), (F ,n,m) Κατανομή. Ασκήσεις, Πράξεις. Εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 
 

Στατιστική Συμπερασματολογία: Δειγματοληψία. Εκτιμητική.

 
 

Στατιστική Συμπερασματολογία: Διαστήματα Εμπιστοσύνης.

 
 

Στατιστική Συμπερασματολογία: Ελεγχος Υποθέσεων

 

    

Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα μιάς ανεξαρτήτου μεταβλητής .Εφαρμογές στη Βιομηχανία και το Εμπόριο.

 
 

Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα πολλών ανεξαρτήτων μεταβλητών. Συντελεστής Συσχέτισης.Εφαρμογές σε προβλήματα ενέργειας.

 
 

Ανάλυση και έλεγχοι Συχνοτήτων. Ανάλυση Διασποράς. Εφαρμογές σε Κοινωνικά Φαινόμενα και Αξιολογήσεις Επιχειρήσεων.

 
   

Γραμμικός Προγραμματισμός και Εμπορικές Εφαρμογές. Το Πρόβλημα Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους Επιχείρησης.

   

Μοντέλα λήψης Αποφάσεων σε συνθήκες Ρίσκου.

   

Ανάλυση Επιχειρηματικών Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις.

     
         

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

1.       Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

2.       Χρήση internet για εκπόνηση Εργασιών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Aσκήσεις

13

Εργασία σε Σχεδίαση και Στατιστική Ανάλυση Ερωτηματολογίου σε θέματα Διοίκησης και διερεύνησης αγοραστικής δύναμης πελατών

24

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης

20

Επισκέψεις στο Χρηματιστήριο, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Μεγάλες Επιχειρήσεις. Συζήτηση στα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις.

20

Αυτοτελής Μελέτη

40

 

 

 

 

   

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

1.       Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

  • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  • Λύση Ασκήσεων

2.       Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων (40%) που περιλαμβάνει εργασία στη Στατιστική Ανάλυση Περιπτώσεων Επιχειρήσεων

3.       Ενεργό συμμετοχή στη τάξη και παρουσίαση Συντόμων  Εμπορικών Στατιστικών Αναλύσεων (10%)

ΣΥΝΟΛΟ    100%

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Keller, G. (2010). Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων(8ηέκδ), Εκδ. Επίκεντρο

Draper, N.R, and Smith, H. (1981). Applied Regression Analysis. 2nd ed. , Wiley,New York.

Mood, A. M., Graybill, F.A., and Boes, D.C. (1990). Introduction to the theory of Statistics,  MacGraw Hill,New York.

Tukey, J.(1987). Exploratory Data Analysis. Massachusetts: Addison – Wesley, Reading,

Mass,U.S.A.

Επιστημονικά Περιοδικά Επιχειρησιακής Έρευνας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (M1-1040.pdf)Ποσοτικές Μέθοδοι.pdf[ ]454 kB
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top