Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Design and Development of e-business Applications)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/ΜΒΑ με κατεύθυνση Digital Business

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

18010

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Design and Development of e-business Applications)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

7,5

 

   

 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

OXI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=474

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα σκοπεύει να μυήσει τους φοιτητές στον σύγχρονο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από την οπτική γωνία των στελεχών της διοίκησης ώστε να είναι σε θέση να ηγηθούν της ψηφιακής καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν πλαισιώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και αποτελεί σήμερα τον βασικότερο μοχλό της ανάπτυξής τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

•            να αναγνωρίζουν πως επιδρά η τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων

•            να διακρίνουν το ρόλο των στελεχών της διοίκησης μέσα στο πλαίσιο της e-Επιχειρηματικότητας

•            να κατανοούν τις βασικές αρχές και τις τεχνολογίες των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών

•            να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δυναμικές ιστοσελίδες μικρής κλίμακας

να χρησιμοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου στην ανάπτυξη ενός εικονικού ηλεκτρονικού καταστήματος

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

• Αυτόνομη Εργασία

• Ομαδική Εργασία

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργου

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•            Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

•            Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

•            Επιχειρηματικά μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

•            Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

•            Δίκτυα, Διαδίκτυο και Πρότυπα Διαδικτύου

•            Αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα

•            Προγραμματισμός σε επίπεδο Πελάτη (HTML, CSS, Javascript)

•            Προγραμματισμός σε επίπεδο Εξυπηρετητή (PHP)

•            Διασύνδεση με Βάσεις Δεδομένων (MySQL)

Διαχείριση υποδομών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Λογισμικό PHP, MySQL, XAMP, Javascript.

Λογισμικό MS Teams (Microsoft) για την υποστήριξη της συνεργασίας ομάδων. Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης (Moodle & MS TEAMS) για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.

Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία: Η επικοινωνία με τους φοιτητές επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης (Moodle & MS Teams), της Ιστοσελίδας του Μαθήματος – Διδάσκοντα. Λογισμικό ζωντανής αναμετάδοσης & καταγραφής μαθήματος (Live Broadcasting and Recording) (MS Stream)

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ασκήσεις Πράξεις/Εργαστήριο

13

Ομαδική Εργασία

50

Αυτοτελής Μελέτη

60

Ατομική Εργασία

13

 

 

   

Σύνολο Μαθήματος

 

175

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Ι. Ομαδική Εργασία (50%) (Συμπερασματική):

Οι φοιτητές θα εργαστούν ομαδικά και θα αναπτύξουν ένα εικονικό ηλεκτρονικό κατάστημα μικρής κλίμακας. Το e-shop θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Στοιχεία καταστήματος, Επικοινωνία και χάρτης, Προϊόντα και Κατηγορίες, Shopping Cart, Προσφορές & κουπόνια, Σύνδεση με Social Media, Χρήση πολυμεσικού περιεχομένου, Υποστήριξη Πελατών, Αξιοποίηση Analytics.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές σε εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η σχεδίαση, η υλοποίηση και η λειτουργικότητα και η ευχρηστία της λύσης που δόθηκε, η οργάνωση και η διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

ΙΙ. Ατομική Εργασία (30%) (Συμπερασματική).

Δημιουργία δυναμικής προσωπικής ιστοσελίδας.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές σε περιβάλλον client side programming.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η σωστή αξιοποίηση των τεχνολογιών HTML, CSS και client scripting στην ανάπτυξη μιας δυναμικής ιστοσελίδας.

ΙΙΙ. Συμμετοχή σε Ατομικές Δραστηριότητες (Διαμορφωτική) (20%). Αφορά τη συμμετοχή με σκοπό την ανατροφοδότηση που γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από δραστηριότητες που προσφέρονται από τα Συστήματα Moodle και MS Teams όπως Τεστ, Ερωτήσεις, Polls, κλπ. Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning). Κριτήρια αξιολόγησης: Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Βιβλία

·         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320170, Έκδοση: 1/2016, Συγγραφείς: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ , ISBN: 978-960-603-125-0, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Διαθέτης (Εκδότης): Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος"

·         E-Business & E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice 5th Edition,

Dave Chaffey, Prentice Hall.

·         E-Commerce 2019: Business, Technology and Society, 15th Edition, Kenneth C. Laudon, New York University, 2020, Pearson

·         Laudon, K. & Traver, C. (2014). E-Commerce, 10/E, Prentice Hall, ISBN: 978-0133024449

·         Practical Web Analytics for User Experience: How Analytics Can Help You Understand Your Users 1st Edition 2013, Michael Beasley, Morgan Kaufman.

·         ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ PHP 6 ΚΑΙ MYSQL 5 ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13690, Έκδοση: 1η/2009, Συγγραφείς: LARRY ULLMAN, ISBN: 978-960-461-250-5, (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

·         Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript Όλα σε Ένα, 2η Έκδ., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658790, Έκδοση: 2η έκδ./2015, Συγγραφείς: Julie C. Meloni, ISBN: 978-960-512-6858, (Εκδότης): Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

·         Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με τη UML 2.0: Μια Αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 21781, Έκδοση: 3η/2010, Συγγραφείς: ALAN DENNIS, BARBARA HALEY WIXOM, DAVID TEGARDEN, ISBN: 978-960-461-389-2, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

·         Dennis, B. Wixom, D. Tegarden (2010) Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με τη UML 2.0, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. (ISBN : 978-960-461-389-2).

Διαδικτυακό Υλικό:

•            ecommercenews.gr

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

·         International Journal of Electronic Business

·         International Journal of Web & Semantic Technology

·         International Journal of Web Engineering and Technology

·         Electronic Commerce Research and Applications

·         https://ecommercenews.eu/

·         https://venturebeat.com/

·         https://thenextweb.com/

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top