Διαχείριση Αλλαγής (Change Management)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (ΜΒΑ) Κατεύθυνση Digital Business

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

18007

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαχείριση Αλλαγής (Change Management)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

7,5

 

   

 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=288

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ένα σταθερό γνώρισμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις οικονομίες της αγοράς είναι η ατέρμονη προσπάθεια για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, γεγονός που συνεπάγεται διαρκή αναθεώρηση των παραδεδομένων πρακτικών διοίκησης και συνεχή αναδιοργάνωση. Στο μάθημα παρέχονται οι γνώσεις για τις θεμελιώδεις και σπουδαιότερες περιοχές της Οργανωσιακής Αλλαγής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, χρησιμοποιώντας έννοιες από τις επιστήμες του χάους, της πολυπλοκότητας και της συστημικής σκέψης. Παρουσιάζονται τα όρια της έξωθεν παρέμβασης και υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της αυτο-οργάνωσης προκειμένου οι αλλαγές στις επιχειρήσεις να έχουν αποδοχή και διάρκεια.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση:

o    Να περιγράφει πραγματικά οργανωσιακά προβλήματα και να προσδιορίζει την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση  και τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος (μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανάλυση της πολυπλοκότητας, εξεύρεση ικανοποιητικών διαδρομών, αξιοποίηση εργαλείων, υλοποίηση της αλλαγής).

o    Να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος και να υποστηρίζει με επιχειρήματα τις αποφάσεις που θα λάβει η προτείνει.

o    Να μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία ή την γνώση από  προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια με την εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα και να τις χρησιμοποιεί προσαρμόζοντάς τες στις νέες συνθήκες  ή ιδιαιτερότητες.

o    Να αναλύει τα οργανωσιακά προβλήματα και να υποστηρίζει καταλυτικά την επιτάχυνση των οργανικών διαδικασιών αλλαγής που ενυπάρχουν σε κάθε οργανωμένο σύστημα.

o    Να μπορεί να δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου τα άτομα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς άνωθεν κανόνες συμπεριφοράς

o    Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης των διαδικασιών μετάβασης

o    Να αναλύει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων υποστήριξης της αλλαγής και να προτείνει ικανοποιητικές διαδρομές επίλυσης οργανωσιακών προβλημάτων που εξετάζει και να επιχειρηματολογεί για την στρατηγική του επιλογή.

o    Να αξιοποιεί την συνεχή ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα εργαλεία υποστήριξης  δημιουργώντας εναλλακτικά σενάρια αποφυγής αντιστάσεων και σημείων αδιεξόδου.

o     Να αξιολογεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να αναθεωρεί το μοντέλο που ανέπτυξε σε συνθήκες δυναμικού περιβάλλοντος.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·               Αυτόνομη Εργασία

·               Ομαδική Εργασία

·               Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·               Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Εισαγωγικές έννοιες της Οργανωσιακής Αλλαγής-Οργανωσιακή θεωρία

o    Μηχανές, μηχανιστική σκέψη και γραφειοκρατική οργάνωση

o    Απαρχές της μηχανιστικής οργάνωσης

o    Κλασική θεωρία διοίκησης & σχεδιασμός γραφειοκρατικών οργανώσεων

o    Επιστημονική διοίκηση

o    Πλεονεκτήματα & Περιορισμοί της μηχανιστικής οπτικής

o    Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

·         Οι οργανώσεις υπό το πρίσμα της Βιολογίας

o    Οργανωσιακές ανάγκες

o    Η σημασία του περιβάλλοντος: Ανοιχτά συστήματα

o    Ενδεχομενική θεωρία: Η προσαρμογή της οργάνωσης στο περιβάλλον

o    Η ποικιλία των ειδών

o    Προάγοντας την υγεία και την ανάπτυξη της οργάνωσης

o    Η θέαση των οργανώσεων από τη σκοπιά της πληθυσμιακής οικολογίας

o    Οργανωσιακή οικολογία: Η δημιουργία κοινού μέλλοντος

o    Πλεονεκτήματα & Περιορισμοί της Οργανισμικής οπτικής

·            Μάθηση και Αυτό-Οργάνωση: Οι Οργανώσεις Εγκέφαλοι

o    Εικόνες του Εγκεφάλου

o    Οι Οργανώσεις ως εγκέφαλοι επεξεργασίας πληροφοριών

o    Δημιουργώντας Μανθάνουσες Οργανώσεις

o    Κυβερνητική, μάθηση και εκμάθηση του μανθάνειν

o    Κατευθύνσεις για τη δημιουργία «μανθανουσών οργανώσεων»

o    Οι οργανώσεις ως ολογραφικοί εγκέφαλοι

o    Αρχές ολογραφικού σχεδιασμού

o    Πλεονεκτήματα & Περιορισμοί της οπτικής του εγκεφάλου

·                Συστημική σκέψη & Διαχείριση της Αλλαγής

o    Εισαγωγή στη Συστημική θεωρία

o    S.W.O.T Analysis (Δυνάμεις,Αδυναμίες,Ευκαιρίες,Απειλές)

o    Polarity Management

o    Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

·                          Balanced Scorecard

o    Οι  τέσσερις πτυχές: Χρημ/κά, Πελάτες, Εσωτερικές Διαδικασίες, Ανάπτυξη Καινοτομία

o    Στρατηγικός Χάρτης

o    Αντικειμενικοί Σκοποί-Μέτρα-Στόχοι-Δράσεις

o    Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

·                          Στρατηγική επιχειρήσεων & Οργανισμών

o    Εξισορρόπηση επαγγελματικής & προσωπικής ζωής

o    Θεωρία Πόρων και Ικανοτήτων της επιχείρησης

o    Θεμελιώδεις-Μοναδικές ικανότητες

o    Κρίσιμα ερωτήματα για στελέχη

o    Δυναμικές ικανότητες

o    Μέθοδοι ανίχνευσης πόρων-Αλυσίδα αξίας

o    How will you measure your life

o    Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

·                          Διαχείριση Αλλαγής

o    Στρατηγικός ρόλος ΔΑΠ σε περιόδους αλλαγής

o    Εξωγενείς και Ενδογενείς αιτίες αλλαγών

o    Τύποι οργανωσιακής αλλαγής-Στάδια φυσιολογικών αλλαγών

o    Φορείς Αλλαγής

o    John Kotter’s process model

o    The heart of change

o    8 Βήματα για πραγματοποίηση αλλαγών (John Kotter)

o    Μοντέλο-Ταξινόμηση βημάτων-Επισημάνσεις

o    Αρχές Δυαδικού Λειτουργικού Συστήματος

o    Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

·                          Θεμελιακοί τύποι βηματισμού αλλαγής

o    Μοντέλο Lewin-Schein υπό το πρίσμα Επεισοδιακής αλλαγής

o    Μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς (Lewin-Schein)

o    Συνεχής αλλαγή (Lewin-Schein)

o    Managing change and Transition (Richard Luecke)

o    Δέκα εντολές εκτέλεσης επεισοδιακής αλλαγής (Rosabeth Moss Kunter)

o    Τρόποι αντιμετώπισης των αντιστάσεων στην αλλαγή

o    Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

·                          Εθνική Κουλτούρα

o    Γλώσσα ως συστατικό πολιτισμού

o    Ενδεχομενικές και Μη-Κουλτούρες

o    Κουλτούρα-Παράγοντας Χρόνος

o    Richard Lewis Culture Model

o    Γραμμική έναντι Πολυδραστήριας Κουλτούρας

o    Πρότυπα πολιτισμού (ΑΣΚΕΡ ΓΙΟΡΝ)

o    Ατομικότητα στη Δύση και στην Ελλάδα

o    Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις (Ελληνική περίπτωση)

o    Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ασκήσεις Πράξεις

13

Ομαδική Εργασία

50

Αυτοτελής Μελέτη

60

Ατομική Εργασία

13

 

 

   

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

175

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Θεωρητικό μέρος:

Ι. Ατομική Εργασία (40%) που περιλαμβάνει:

-    Μικρές μελέτες περίπτωσης  που αφορούν οργανωσιακά ζητήματα  και στις οποίες θα εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν τα δεδομένα και τις συνθήκες της μελέτης περίπτωσης, να μοντελοποιούν τα προβλήματα με την καταλληλότερη μέθοδο, να προσδιορίζουν τις λύσεις και να αναλύουν τα αποτελέσματα.

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (60%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης στην οποία οι φοιτητές  θα  πρέπει επιλέξουν με επιχειρηματολογία την καταλληλότερη μεθοδολογία , να αξιοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία στην κατεύθυνση της ανάλυσης της πολυπλοκότητας του συστήματος που εξετάζεται,   να εξετάσουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια ή περιπτώσεις, να  αναλύσουν τα αποτελέσματα της επίλυσης με κριτική στάση και να προτείνουν δράσεις  ή ενέργειες.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (1996) The Balanced Scorecard-Measures that drive performance.Boston:HBS Press.
 • Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (2001) The strategy-Focused organization.Boston:HBS Press
 • Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (2006) ALIGNMENT Using the Balanced Scorecard to create corporate Synergies.Boston:HBS Press
 • Olve,N.-G.,Roy,J.and Wetter,M.(1999)Performance Drivers-a practical guide to using the balanced scorecard.Chichester:Wiley
 • Olve,N.-G and Sjostrand,A.(2002)The balanced scorecard.Oxford:Capstone
 • Senge,P.M.(1990)The Fifth Discipline-The Arts and practice of the Learning organization.New York:Currency Doubleday
 • Senge,P.M.(1994)The fifth discipline-fieldbook.London:Nicolas Brealey
 • John Kotter.(1996)Leading Change
 • John Kotter(2001)Ηγέτες στις Αλλαγές(2001).Εκδόσεις Κριτική
 • John Kotter and Dan Cohen.(2002)The heart of change
 • John Kotter.(2005)Our iceberg is Melting
 • John Kotter(2012)Accelerate:Building strategic agility for a faster-moving world.(XLR8).
 • Gareth Morgan.(1997)Images of organization
 • Jeffrey Goldstein(1994)The Unshackled Organization: Facing the challenge of unpredictability through spontaneous reorganization

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • European Journal of Operational Research, Elsevier
 • Academy of Management
 • Journal of Management Studies
 • Journal of Organizational change management

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top