Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική (Financial & Managerial Accounting)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/ΜΒΑ με κατεύθυνση Digital Business

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

18002

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική (Financial & Managerial Accounting)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

7,5

 

   

 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

OXI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=283

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ,o φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•              Αντιλαμβάνεται τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

•              Κατανοεί τις λογιστικές αρχές, τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν τη λογιστική πρακτική.

•              Γνωρίζει τις διαδικασίες του λογιστικού κυκλώματος σε μια επιχείρηση.

•              Ερμηνεύει το περιεχόμενο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

•              Κατανοεί τις διαφορές Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής.

•              Προσδιορίζουν το περιεχόμενο των βασικών εννοιών που υποστηρίζουν τη διαδικασία κοστολόγησης.

•              Αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των διαφόρων μορφών κόστους στη λήψη αποφάσεων.

•              Περιγράφουν το σκοπό των διαφόρων συστημάτων κοστολόγησης.

•              Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για τη σύνταξη και αξιολόγηση των προϋπολογισμών.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•              Γενικές αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

•              Θεωρητικό και κανονιστικό πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

•              Εργαλεία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

•              Λογιστική τυποποίηση.

•              Λογιστική διαδικασία και κύκλωμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

•              Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

•              Σύγκριση και διαφορές Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής.

•              Διοικητική λογιστική και επιχειρηματικό περιβάλλον.

•              Μορφές κόστους και λήψη αποφάσεων.

•              Κοστολογικά συστήματα.

•              Έννοια, σκοπός και κατάρτιση προϋπολογισμού.

 
  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ασκήσεις Πράξεις

13

Ομαδική Εργασία

50

Αυτοτελής Μελέτη

60

Ατομική Εργασία

13

 

 

   

Σύνολο Μαθήματος

 

175

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

1.            Εκπόνηση  εργασίας:             30%

2.            Γραπτή τελική εξέταση:         70%

Που περιλαμβάνει:

•             Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

•             Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης

•             Επίλυση προβλημάτων

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

-Λεκαράκου Κατερίνα «Χρηματοοικονομική Λογιστική 1», εκδόσεις Εξέλιξη, 2014

-Γκίνογλου, Ταχινάκη «Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις Rosilli, 2005

-Needles, Powers, Crosson, “Financial & Managerial  Accounting”, εκδόσεις Houghton Mifflin, 2008l

-Δημητράς Α., Μπάλλας Α. «Διοικητική Λογιστική», εκδόσεις Gutenberg, 2009

-Βενιέρης Γ., Κοέν Σ. «Διοικητική Λογιστική», εκδόσεις P.I Publishing, 2007

 

 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top