Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (Analysis and Design of Information Systems)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (ΜΒΑ) Κατεύθυνση Digital Business

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

18008

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (Analysis and Design of Information Systems)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

7,5

Ασκήσεις Πράξης/Εργαστήριο

1

 

WorkShops

1

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=285

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο μάθημα διδάσκονται επιλεγμένα αντικείμενα από την περιοχή της Ανάλυσης, Σχεδίασης και Κατασκευής Πληροφοριακών Συστημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη δομή της τεχνολογίας και της λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν την ανάλυση και σχεδίαση ενός Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και να εφαρμόσουν τεχνικές και μεθόδους της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

•            να εξηγούν και να αναλύουν τις εργασίες που γίνονται στον κύκλο ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος

•            να συγκρίνουν τα διάφορα μοντέλα (system models) που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος

•            να αναλύουν λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος

•            να κατασκευάζουν και να αναλύουν το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης (Use Case Model) ενός πληροφοριακού συστήματος με χρήση της σχεδιαστικής γλώσσας UML

•            να κατασκευάζουν και να αναλύουν το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος (relational model)

•            να συνθέτουν ερωτήματα σε γλώσσα SQL χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (πχ MS Access)

να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες εργασίας και να διαχειρίζονται προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση πραγματικών Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

• Αυτόνομη Εργασία

• Ομαδική Εργασία

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργου

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•            Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα: Θεωρία Συστημάτων, Πληροφοριακά Συστήματα, ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα και Λειτουργική Αναδιοργάνωση.

•            Δομή και Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων, Κύκλος Ζωής Πληροφοριακών Συστημάτων, η Διοίκηση της Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

•            Μηχανική Λογισμικού, Βασικές Έννοιες και Μεθοδολογίες της Μηχανικής Λογισμικού

•            Ανάλυση και Διαχείριση Απαιτήσεων (Requirements Analysis and Management)

•            Μοντέλα Συστήματος (System Models), η γλώσσα μοντελοποίησης UML

•            Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση Λογισμικού

•            Βασικές Αρχές των Βάσεων Δεδομένων, το Σχεσιακό Μοντέλο.

•            Σημασιολογικός και Λογικός Σχεδιασμός, Διαγράμματα Συσχέτισης Οντοτήτων, Φυσικός Σχεδιασμός

•            Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

•            Ασφάλεια και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων

•            Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (MS ACCESS, Visual Studion.NET, SQL Server)

•            Συστήματα Επιτελικής Πληροφόρησης και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

•            Μελέτες Περίπτωσης

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Λογισμικό Δημιουργίας Διαγραμμάτων UML, Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (MS Access ή SQL Server), Λογισμικό Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Visual Studio.NET), Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (Moodle)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ασκήσεις Πράξεις

13

Ομαδική Εργασία

60

Αυτοτελής Μελέτη

60

Ομάδες Εργασίας WorkShops

23

 

 

   

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

195

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Μελέτες Περίπτωσης

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (60%) (Συμπερασματική):

Μελέτη Περίπτωσης:

- 1ο Μέρος: Ανάλυση Απαιτήσεων ΠΣ

- 2ο Μέρος: Ανάπτυξη τμήματος Βάσης Δεδομένων ΠΣ

Σκοπός αξιολόγησης:

Οι ικανότητες που ανέπτυξαν οι φοιτητές στο να αναλύουν λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος, να κατασκευάζουν και να αναλύουν το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης (Use Case Model) ενός πληροφοριακού συστήματος με χρήση της σχεδιαστικής γλώσσας UML, να κατασκευάζουν και να αναλύουν το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος, να συνθέτουν ερωτήματα που να αξιοποιούν το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων σε ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες εργασίας και να διαχειρίζονται προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση πραγματικών Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Κριτήρια αξιολόγησης: Η πληρότητα, η ακρίβεια και η τεκμηρίωση της λύσης που δόθηκε, η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Βιβλία:

•            Patricia Wallace, (2014). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες, Εκδόσεις Κριτική, 2014, ISBN 978-960-218-886-6.

•            John Gallaugher, (2011). Information Systems: A Manager's Guide to Harnessing Technology, August 2011 eISBN: 978-1-4533-3007-4, Pages: 346

•            Roger S. Pressman, “Software Engineering: A Practitioner’s Approach”, Sixth Edition, McGraw Hill

•            Sommerville, Ι., “Software Engineering”, 6th Edition.

•            Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Ph.D., Jim Conallen, Kelli A. Houston, “Object-Oriented Analysis and Design with Applications”, 3rd Edition, Addison Wesley, ISBN 0-201-89551-X

•            Fowler, M., “UML Distilled”, 3rd Ed., Addison Wesley

•            Cockbum, A., “Writing Effective Use Cases”, Addison-Wesley

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top