Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό/ΜΒΑ με κατεύθυνση Digital Business

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

18001

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

7,5

 

   

 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

OXI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=282

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα παρέχει τις θεωρητικές και εμπειρικές βάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την στατιστική ανάλυση δεδομένων δειγματοληπτικών ερευνών, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή, στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας στην ανάλυση των δεδομένων, στην εξέταση των προϋποθέσεων και των διαγνώσεων και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να:

στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων,
στη διαμόρφωση και στον έλεγχο υποθέσεων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων

στην χρήση της κατανομών πιθανοτήτων και στον έλεγχο των κατανομών στις οποίες προσαρμόζονται τα δεδομένα
στη δημιουργία διαστημάτων εμπιστοσύνης μέσου και ποσοστού
στη διαμόρφωση υποδειγμάτων απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
στη διαμόρφωση υποδειγμάτων παραγοντικής ανάλυσης και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•         Αυτόνομη εργασία

•         Ομαδική εργασία

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Ο ρόλος της Στατιστικής στις σύγχρονες έρευνες και στην οικονομία. Ορολογία και βασικές έννοιες (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές). Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (μέτρα θέσεως, μέτρα διασποράς). Κανονική κατανομή. Βασικές έννοιες ελέγχου υποθέσεων (Υποθέσεις, σφάλματα, περιοχή αποδοχής, κρίσιμη περιοχή, ελεγχοσυνάρτηση). Εισαγωγή στους ελέγχους υποθέσεων μέσων τιμών.

·         Θεωρητική αναφορά στους υπόλοιπους παραμετρικούς ελέγχους
(Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων πληθυσμών, για τη διαφορά μέσων τιμών ζευγαρωτών παρατηρήσεων).

·         Καταχώρηση δεδομένων στο SPSS, βασικές εντολές κατασκευής και διαχείρισης μεταβλητών, βασικά διαγράμματα και περιγραφικά στατιστικά στο SPSS, έλεγχος υπόθεσης κανονικότητας, t-έλεγχος μέσω SPSS.

·         Στοιχεία Ανάλυσης Κατηγορικών Δεδομένων. (Έλεγχοι Ανεξαρτησίας.χ2 ) .

·         Ασκήσεις ελέγχου υποθέσεων μέσης τιμής, και διαφοράς δύο μέσων τιμών με χρήση SPSS.

·         Ανεξαρτησία κατηγορικών μεταβλητών με χρήση χ2 στο SPSS. Απλή παλινδρόμηση στο SPSS, καλή προσαρμογή του μοντέλου.

·         Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης, Προβλέψεις). Ερμηνεία της μεταβλητότητας

·         Εξέταση ορθότητας του μοντέλου. Έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης. Ανάλυση υπολοίπων

·         Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης, Προβλέψεις). Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Σύγκριση μοντέλων. Μέθοδοι επιλογής μεταβλητών. Διαγνωστικά πολλαπλής παλινδρόμησης. Πολλαπλή παλινδρόμηση στο SPSS, καλή προσαρμογή του μοντέλου και επιλογή καταλληλότερου στατιστικού μοντέλου

Παραγοντική Ανάλυση με τη μέθοδο κύριων συνιστωσών, Παραγοντική Ανάλυση στο SPSS.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος, των διαλέξεων του μαθήματος και λοιπών πληροφοριών και ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος

IΧρήση Η/Υ και λογισμικού SPSS

Τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails και χρήση σύγχρονης πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης

Συναντήσεις ομάδων μέσω της εφαρμογής MSTeams.

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ασκήσεις Πράξεις / Εργαστήριο

13

Ομαδική Εργασία

50

Αυτοτελής Μελέτη

60

Ατομική Ομαδική Εργασία Workshops

13

 

 

   

Σύνολο Μαθήματος

 

175

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή αξιολόγηση επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής        

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων        

- Επίλυση προβλημάτων

I.     Εκπόνηση & παρουσίαση εργασίας

II.   Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (60%) και από την ατομική εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές. (40%)

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (05/10).

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

 • Norusis Marija (2005) Οδηγός Ανάλυσης Δεδομένων με το SPSS 12.0. Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Καρλής Δημήτρης (2005) Πολυμεταβλητή στατιστική Ανάλυση εκδ. Σταμούλης
 • Coakes S., Steed L., Price J. (2008) SPSS 15.0 Analysis without Anguish. Wiley
 • Landau S. and Everitt B.S. (2004) A handbook of statistical analyses using SPSS Chapman and Hall CRC

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

 • Teaching Statistics, international journal
 • Statistics, journal for theoretical and applied statistics

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top