Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ (Applied topics in Management)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Διοίκησης, Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

M1-1010

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

(Applied topics in Management)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης-

3 (θ+ΑΠ)

6

 

   

 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής  σε συνδυασμό με ανάπτυξη  δεξιοτήτων και επαγγελματικών διοικητικών  ικανοτήτων ( executive skills  and competencies)   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης σε προπτυχιακό επίπεδο ή

3/της επαγγελματική εμπειρία σε τομείς Διοίκησης Οργανισμών ή Επιχειρήσεων

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική &  Αγγλική

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uniwa.gr/courses/DE163/

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο  μεταπτυχιακός φοιτητής με το πέρας του μαθήματος αναμένεται :

·       Να εξοικειωθεί  με τις αρχές και την μεθοδολογία του σύγχρονου επιχειρηματικού  μάνατζμεντ

·       Να ανανεώσει, εκσυγχρονίσει τις  επιχειρηματικές του γνώσεις  και να τις εφαρμόζει στην διοικητική πρακτική

·       Να αναπτύξει ολιστική σκέψη στις λειτουργίες τις διοικητικής δράσεις γνωστές με το ακρωνύμιο P.O.S.D.CΟ..R.B.: Planning-Προγραμματισμό, Organizing-Οργάνωση,Staffing-Στελέχωση,Directing-Διεύθυνση,Cο-οrdinating –Συντονισμό, Reporting _Αναφορές και Budgeting-Προϋπολογισμό

·       Να αποκτήσει εμπιστοσύνη τον εαυτό και τους άλλους, ώστε να καταστεί  ικανός να σκέπτεται  στρατηγικά-ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Να αναζητά πληροφορίες σε ότι αφορά στις λειτουργίες της διοικητικής δράσης, να τις αναλύει, συνθέτει αξιολογεί  και να  τις εφαρμόζει στο πλαίσιο της οργανωτικής θεωρίας και πρακτική στις εξής εκφάνσεις της  όπως : 1) στον  Επιχειρησιακό σχεδιασμό 2) στην  Προσομοίωση αποτελεσμάτων 3) στην  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 4) στην Προσωπική ανάπτυξη -εντοπισμός ευκαιριών, απόκτηση δεξιοτήτων, ανάπτυξη αυτογνωσίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

i) Η Δομή της Διοικητικής Δράσης.

Εφαρμογή των βασικών λειτουργιών στον εργασιακό χώρο.
Ανάπτυξη & βελτίωση   ικανοτήτων στελεχών διοίκησης. Μελέτη Περίπτωσης 1. 
ii) Σχεδιασμός – Προγραμματισμός. Μελέτη Περίπτωσης 2. 
iii) Οργάνωση: 1. Η οργανωτική διαδικασία 2. Η δομή του οργανισμού.  Μελέτη Περίπτωσης 3.

iv) Στελέχωση-Αξιοποίηση Ανθρωπίνων Πόρων:

1. Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού. 2. Αξιολόγηση Απόδοσης

3. Κατάρτιση-Εκπαίδευση-Ανάπτυξη Προσωπικού.    Μελέτη Περίπτωσης 4. 

v) Ηγεσία- Καθοδήγηση. Μελέτη Περίπτωσης 5. 

vi) Επικοινωνία. Μελέτη Περίπτωσης 6.

vii) Έλεγχος. Μελέτη Περίπτωσης 7.

viii) Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης. Μελέτη Περίπτωσης 8.

ix) Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης 9.

x) Διαχείριση Χρόνου. Μελέτη Περίπτωσης 10.

xi) Διαχείριση Διαπραγματεύσεων. Μελέτη Περίπτωσης 11.

xii) Διαχείριση Συσκέψεων-Εκδηλώσεων. Μελέτη Περίπτωσης 12.

xiii) Διαχείριση Αλλαγών. Μελέτη Περίπτωσης 13.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας  για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων ( επιτηδειοτήτων ) με :

1. Στην τάξη

·         οπτικοακουστική διδασκαλία ( χρήση πολυμέσων multimedia audiovisual )

·         διάλεξη ( καθηγητο-κεντρική προσέγγιση)

·         αμφίδρομη διδακτική επικοινωνία ( συζήτηση, συλλογή και επεξεργασία ιδεών)

·         ατομικές εργασίες ( τρεις εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου)

·         συλλογικές εργασίες ( μία συλλογική εργασία)

·         εργασίες σε ζεύγη ( σε κάθε συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος)

2. Eκδηλώσεις

·         διοργάνωση εκδηλώσεων ( ημερίδες, ομιλίες-προσκλήσεις ειδικών στον εργασιακό χώρο)- με το πέρας του εξαμήνου

·         μία επίσκεψη  σε εργασιακό χώρο

3. Πρακτική εξάσκηση:

 Ανάπτυξη και θεμελίωση έργων-projects με τοπικές επιχειρήσεις, καθοδηγούμενοι από τους εισηγητές του ΜΠΣ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Διαδραστικά μέσω  Internet, τηλεσυνεδριάσεις-teleconference,  τηλεδιασκέψεις σε ειδικά θέματα mng. και της πλατφόρμας του E_class  

Aυτόνομες μελέτες με χρήση διαδικτύου ( αναζητήσεις σε ισότοπους συναφείς με τις θεματικές του μαθήματος)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

35

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

10

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης. Εκπόνηση  επιχειρηματικών σχεδίων -project

30

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοτελής Μελέτη

45

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μεθοδοι αξιολογησησ / βαθμολογησησ

Ι.    ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ…………..50%

ΙΙ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συλλογικές,

ατομικές)…………………………. 40%

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

(σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις

βάσει κρισίμων εκ/κων περιστατικών

Critical incidents σε όλη τη διάρκεια

του 6)μήνου…………….…….……...10% 

ΣΥΝΟΛΟ……………………….100%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Stephen P. Robbins Mary Coulter, Management, Prentice Hall

Lester R Bittel, Executive skills program , Alexander Hamilton Institute

Επιλεγμένα άρθρα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά):

Harvard Business Review (HBR)

Boston Business Journal (BBJ)

Bloomberg BusinessWeek

Management today.

Public management.

Journal of management.

Human Resource management

HR Magazine

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top