Οικονομικά για στελέχη Διοίκησης (Economics For Management)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Διοίκησης, Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

M1-1030

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ECONOMICS FOR MANAGEMENT)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική, Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uniwa.gr/courses/DE171/

https://eclass.uniwa.gr/courses/DE172/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησηςκαι Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός μαθήματος: Η μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας των οικονομικών μονάδων και του τρόπου που ισορροπούν στην αγορά. Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την κατανόηση των οικονομικών φαινομένων και τη λειτουργία της οικονομίας σε μάκρο- επίπεδο.

Στόχος: Να εξοικειωθεί ο φοιτητής  με τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων, καταναλωτών και επιχειρήσεων και του τρόπου που ισορροπούν αυτοί στο οικονομικό σύστημα. Επιπτώσεις στα κέρδη των επιχειρήσεων και στην ευημερία των καταναλωτών από τις διαφορετικές μορφές αγοράς.

Να εξοικειωθεί ο φοιτητής  με το ρόλο του κράτους στη λειτουργία της σύγχρονης οικονομίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

·       Τον τρόπο που ισορροπεί ο καταναλωτής επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του,

·       Τον τρόπο που ισορροπούν οι επιχειρήσεις για την μεγιστοποίηση του κέρδους τους (θεωρία παραγωγής, κόστους και κέρδους)

·       Τις επιλογές για η μεγιστοποίηση του κέρδους και τον τρόπο που τις επηρεάζουν οι διαφορετικές μορφές αγορές στις οποίες μπορεί να δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

·       Τον τρόπο που επιτυγχάνεται η μακροοικονομική ισορροπία σε μία κλειστή και ανοιχτή οικονομία.

·       Τις επιλογές άσκησης οικονομικής πολιτικές και την αποτελεσματικότητά της για την αύξηση του εθνικού εισοδήματος.

·       Τα μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Λήψη αποφάσεων

·         Προαιρετική Αυτόνομη Εργασία

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή-το Οικονομικό Πρόβλημα. Θεωρία Καταναλωτή: Συμπεριφορά καταναλωτή, Ισορροπία καταναλωτή, Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης - η εξίσωση του Slutsky, πλεόνασμα καταναλωτή, η καμπύλη ζήτησης. Θεωρία Παραγωγής: Συναρτήσεις παραγωγής, η παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο, οι καμπύλες ίσου κόστους, μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης, αποδόσεις κλίμακας, οικονομίες κλίμακας, η παραγωγή στη μακροχρόνια περίοδο. Θεωρία κόστους: φύση του κόστους, οι καμπύλες κόστους στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο και οι σχέσεις τους, ελαχιστοποίηση του κόστους, οδός επέκτασης επιχείρησης, άριστο σημείο. Μορφές Αγοράς: τέλειος ανταγωνισμός (ισορροπία ανταγωνιστικής επιχείρησης, άριστο κατά Pareto και ανάλυση ευημερίας), μονοπώλιο (έννοια της Μονοπωλιακής Δύναμης ή Δύναμης στην Αγορά, Φυσικά Μονοπώλια, Εμπόδια Εισόδου, Διάκριση τιμών, Απώλειες κοινωνικής ευημερίας λόγω Μονοπωλιακής Δύναμης). Σύγκριση τέλειου ανταγωνισμού και μονοπωλίου από πλευράς κοινωνικής ευημερίας.

Μορφές αγοράς του Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού και του Ολιγοπωλίου.

Βασικές έννοιες μακροοικονομίας.

Ορισμός, πηγές και συστατικά του Εθνικού Εισοδήματος.

Η διανομή του Εθνικού Εισοδήματος.

Στατικό κλασικό και κεϋνσιανό υπόδειγμα.

Συνολική Ζήτηση, Συνολική Προσφορά, Μακροοικονομική Ισορροπία Εισαγωγή στη δημοσιονομική πολιτική.

Πληθωρισμός.

Νομισματική Πολιτική.

Αγορά εργασίας - Ανεργία.

Οικονομική Μεγέθυνση: ορισμοί, μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Δυναμικές διαφάνειες PowerPoint

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Επικοινωνία μέσω e-mail και ομάδας συζήτησης μαθήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Προετοιμασία-Συζήτηση μελετών –περιπτώσεων

27

 Εκπόνηση  μελετών βιωσιμότητας -project

50

Αυτοτελής Μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-    Αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·          GRAVELLE,H.-REES,R., (1994), Microeconomics, London: Longman.

·          VARIAN,H., (1992), Microeconomic Analysis, New York:Norton.

·          Pindyck R.S. and Rubinfeld, D.L. 1995. Microeconomics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

·          Chacholiades, M. 1990. Μικροοικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

·          Δρανδάκης, Ε., Μπήτρος, Γ. Μπαλτάς, Ν. 1994. Μικροοικονομική Θεωρία. Αθήνα.

·          Παπαδόγγονας Θεόδωρος, (2012), Μικροοικονομική, Αθήνα.

·          Παλαιολόγος Γιάννης Μ, (2010), Σύγχρονη Μικροοικονομική Θεωρία, Αθήνα:Σταμούλης

·          Κώττης Γεώργιος, (2011), Σύγχρονη Μικροοικονομική, Αθήνα: Μπένος

·          Πολυχρονόπουλος, Γ., Τσούνης, Ν., (2014), Μικροοικονομική Ανάλυση. Αθήνα.

·          Atkinson, B. Livesey, F. and Milward, B. 1998. Applied Economics. London: MacMillan.

·          Griffiths, A. and Wall, S. 1997. Applied Economics. London: Longman.

·          Dornbusch, R. and Fischer, S., (1993), Μακροοικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

·          Mankiw, G.N., (2001), Μακροοικονομική, Αθήνα:Gutenberg

·          Πολυχρονόπουλος, Γ.-Κορρές, Γ.-Ρόντος, (2005), Μακροοικονομική, Αθήνα:Σταμούλης

·          Baumol,W. – Blinder, A., (2012), Μακροοικονομική Αρχές και Πολιτική, Αθήνα:Πασχαλίδης

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top