Συστήματα Έλεγχου Διοίκησης (Management Control Systems)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Διοίκησης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

M1-3010

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Management Control Systems)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης

3 (Θ+ΑΠ)

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής  και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και  ικανοτήτων (skills  and competencies)   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Γνώσεις Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Οχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uniwa.gr/courses/DE191/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Τα συστήματα ελέγχου διοίκησης επικεντρώνονται στις οργανωσιακές δομές και διαδικασίες οι οποίες με συστηματικό τρόπο διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των στελεχών και υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα εργαλεία και τις τεχνικές ελέγχου της επιχείρησης οι οποίες θεωρούνται πλέον απολύτως απαραίτητες για την ομαλή και επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων. Δημιουργείται και αναπτύσσεται στους εκπαιδευόμενους μια δεξαμενή γνώσεων και αναλυτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ικανές να τους υποστηρίξουν στην καθημερινή λήψη αποφάσεων, στον υπεύθυνο καταμερισμό των επιχειρησιακών πόρων, στην παρακολούθηση της προόδου της επιχείρησης, στην πρόληψη των κινδύνων. Το μάθημα αυτό έχει προσανατολισμό στις λογιστικές λειτουργίες. Επεκτείνει και εμβαθύνει περισσότερο σε τομείς της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής όπως είναι η ανάλυση αριθμοδεικτών, ο προϋπολογισμός, η ανάλυση των αποκλίσεων, οι τιμές μεταφοράς, οι αποφάσεις τιμολόγησης. Επίσης παρουσιάζονται θέματα από την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και το σύστημα αναφορών της επιχείρησης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια :

1.       Κατανοεί και εφαρμόζει τις εναλλακτικές μεθόδους κατάρτισης των προϋπολογισμών

2.       Αναπτύσσει και ερμηνεύει τις αποκλίσεις του προϋπολογισμού στα πλαίσια μιας επιχείρησης

3.       Χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές για την ανάλυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης και  την εκτίμηση πιστωτικού και άλλου κινδύνου

4.       Συντάσσει προβλέψεις για τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά της στοιχεία

5.       Εφαρμόζει τεχνικές και εργαλεία για τη σύνταξη αναφορών

6.       Συγκρίνει λύσεις, αξιολογεί και αποφασίζει τη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων

7.       Συνθέτει ομάδες εργασίας και τις καθοδηγεί στην εφαρμογή και την ανάλυση ελέγχου της επιχείρησης

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·   Επίλυση προβλημάτων

·   Λήψη αποφάσεων

·   Αυτόνομη και Ομαδική Εργασία

·    Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Προϋπολογισμοί και ανάλυση αποκλίσεων

·         Χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης:  ανάλυση αποδοτικότητας,  εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου

·         Τιμές μεταφοράς και Αποφάσεις τιμολόγησης

·         Στρατηγική Διοικητική Λογιστική

·         Εταιρική διακυβέρνηση και έλεγχος των επιχειρήσεων

·         Αριθμοδείκτες παρακολούθησης απόδοσης

·         Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής παρουσίασης (ΔΠΧΠ)

·         θέματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων

·         Συστήματα αναφορών διοίκησης

·         Μελέτες Περίπτωσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας  για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και  ικανοτήτων με  χρήση:

·         Διαλέξεων και συζητήσεων

·         πολυμέσων

·         ατομικών  και ομαδικών εργασιών

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις & Ασκήσεις Πράξεις

39

Προετοιμασία-Συζήτηση μελετών –περιπτώσεων

20

Ομαδική εργασία

25

Ατομική εργασία

25

Αυτοτελής Μελέτη

47

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

1.  Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

·         Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

·         Επίλυση προβλημάτων και χρήση μελέτης περίπτωσης

2.  Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία:

1.     Γκίκας Δ., Παπαδάκη Α., και Σιουγλέ Γ. (2010). Ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Εκδόσεις Μπένος

2.     Διοικητική Λογιστική για Προγραμματισμό και έλεγχο (2009), Δημητρός Α., Μπάλλας Α. εκδόσεις GUTENBERG

3.     Καραμάνης, Κ. (2008) Σύγχρονη Ελεγκτική, Θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εκδόσεις ΟΠΑ

4.     Λαζαρίδης, Θ., Δρυμπέτας, Ε. (2011) Εταιρική Διακυβέρνηση, Διεθνής Πρακτική και Ελληνική Εμπειρία, εκδόσεις σοφία

5.     Νιάρχος Ν. (2004), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Σταμούλης

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

6.     Drysdale, A. (2010) The Financial Controller

7.     Elliott, B., Elliott, J. (2013) Financial Accounting and Reporting, Pearson

8.     Merchant, K., W. Van der Stede (2012) Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives, Prentice Hall

9.     Peek, E., Palepu, K., Healy, P. (2013) Business Analysis and Valuation: Text and Cases

10.   Roberts, C., Weetman, P., Gordon, P. (2008) International Corporate Reporting: A comparative approach, Pearson

11.   Subramanyam K. and Wild, J. (2009). Financial statement analysis. McGraw – Hill edition

12.   Atrill, P., Harvey, D., McLaney, E., Scheiwe, D (1997) Accounting for Business, Butterworth Heinemann, Australia

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

13.   Management Accounting Journal

14.   Journal of Accounting, Auditing and Finance

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνόγλωσση

1.       Παπαδάκης Β., (2007). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία-5η έκδοση, Τόμος Α’: Θεωρία. Εκδόσεις Μπένου.

§   

Ξενόγλωσση

1.       Clegg, S., Carter, C., Kornberger, M. and Schweitzer, J. (2011) Strategy: Theory and Practice. London: Sage Publishing.

2.       Ambrosini, V., Jenkins, M. and Collier, N. (2007). Advanced Strategic Management: A Multi-perspective Approach. 2nd Edition. London: Palgrave Macmillan

3.       Johnson, G. and Scholes, K. and Whittington, R, (2008) Exploring Corporate Strategy, 8th Ed. Harlow: FT-Prentice Hall

4.       Becerra, M. (2009) Theory of the firm for strategic management. Cambridge: Cambridge University Press.

5.       Besanko, D., Dranove, D. and Shanley, M. (2010) Economics of strategy, 5th Edition, International student version. Chichester: Wiley.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Strategic Management Journal         

Long Range Planning

Harvard Business Review

Academy of Management Executive

MIT-Sloan Management Review       

California Management Review

McKinsey Quarterly

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top