Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ:

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων

ΤΜΗΜΑ:

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

6

   

ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Μάθημα κατεύθυνσης Μάρκετινγκ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Όχι

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS:

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL):

https://eclass.uniwa.gr/courses/BA229/

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει και να εμπεδώσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τις διαδικασίες του εντοπισμού των αντιδράσεων του στα διαφορά ερεθίσματα-επιρροές που δέχεται για την πραγματοποίηση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης να κατανοήσει τη διαδικασία της λήψης απόφασης του τελικού καταναλωτή και στο πώς οι στρατηγικές Μάρκετινγκ αναπτύσσονται για να διαμορφώσουν την καταναλωτική απόφαση. Παράλληλα, στο μάθημα, η διαδικασία της έρευνας αγοράς αποτελεί κεντρικό άξονα για τη μελέτη όλων των θεμάτων, διαδικασιών και φαινόμενων της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι ικανός:

Συμπεριφορά καταναλωτή

§  Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καταναλωτή και τους κανόνες λήψης αποφάσεων

§  να αναγνωρίζει τα πρότυπα αντίληψης και μάθησης των καταναλωτών και να τα συσχετίζει με τα αντίστοιχα  στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ

§  να προσδιορίζει το ρόλο της ανάμιξης στην αγοραστική διαδικασία και να δίνει αντίστοιχα παραδείγματα και να εξηγεί την έννοια και τα χαρακτηριστικά της παρακίνησης και να διαχειρίζεται την χρήση της με κατάλληλο τρόπο

§  να διακρίνει τα διάφορα υποδείγματα διαμόρφωσης στάσεων, να χρησιμοποιεί απλά υποδείγματα για μέτρηση στάσεων και να αναπτύσσει τακτικές αλλαγής στάσεων των καταναλωτών

§  να προσδιορίζει τους ατομικούς παράγοντες και τους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και να επιλέγει τις αντίστοιχες στρατηγικές μάρκετινγκ που πρέπει να αναπτυχθούν

§  να προσδιορίζει τα δικαιώματα του καταναλωτή και τους θεσμούς που τα προστατεύουν 

Έρευνα αγοράς

·         να βελτιώσει τις ικανότητές τους στον σωστό ορισμό του ερευνητικού προβλήματος.

·         Να αναπτύξει τις ικανότητές τους να αξιολογούν κριτικά διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες και να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη μεθοδολογία για κάθε περίπτωση

·         Να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία μία έρευνα

·         Να εξοικειωθεί με τις διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες ανάλυσης στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αγοράς.

§  να αναλύει και να αξιολογεί τα στοιχεία της συμπεριφορά καταναλωτή και να παρουσιάζει τα ευρήματά του από έρευνες αγοράς, γραπτώς, μέσα από τη συμμετοχή και τη συνεργασία με συμφοιτητές του σε ολιγομελής ομάδες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Ομαδική εργασία
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1.        Εισαγωγή στη συμπεριφορά καταναλωτή - Διαδικασία λήψης αποφάσεων καταναλωτή

2.        Αντίληψη, ανάμιξη, μάθηση και προσήλωση καταναλωτή

3.        Μέτρηση και αλλαγή στάσεων – αυτο-εικόνα και προσωπικότητα

4.        Δημογραφικά & Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή

5.        Κουλτούρα και κοινωνικές τάξεις

6.        Ομάδες αναφοράς – οικογένεια - καθοδηγητές γνώμης και διάδοση νέων προϊόντων - περιστασιακοί παράγοντες

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

7.        Εισαγωγή στην έρευνα αγοράς, - Η φύση και ο ρόλος της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις - Εργαλεία λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ - Διαδικασία έρευνας αγοράς-στάδια

8.        Συλλογή & πηγές δευτερογενών στοιχείων  - Συλλογή και μέθοδοι πρωτογενών στοιχείων

9.        Ποιοτική έρευνα, μέθοδοι διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας, ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις σε βάθος

10.     Τεχνική παρατήρησης, μέθοδοι και είδη τεχνικών παρατήρησης

11.     Ποσοτική έρευνα, Χαρακτηριστικά, μέθοδοι ποσοτικής έρευνας, Δειγματοληψία, χαρακτηριστικά και διαδικασία

12.     Διαδικασία σχεδιασμού ερωτηματολογίου, Βασικές κλίμακες μέτρησης

13.     Ανατροφοδότηση στην ομαδικής εργασία στην έρευνα μάρκετινγκ και επανάληψη-προετοιμασία εξετάσεων

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ:

Διδασκαλία – Διαλέξεις στην τάξη

Διδασκαλία – Μελέτη περιπτώσεων και συζήτηση σε μικρές ομάδες εμβάθυνσης ανά θεματική ενότητα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

§  Χρήση Internet για επίδειξη μελετών περίπτωσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ανάλυση μελετών περίπτωσης

20

Ομαδική εργασία σε μελέτη/ανάλυση/παρουσίαση σχεδίου μάρκετινγκ

40

Αυτοτελής Μελέτη

57

Σύνολο

(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας ανά Πιστωτική Μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

  • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  • Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ανάλυση, σχολιασμός και συγγραφή εργασίας από άσκηση πεδίου (30 %)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνική

§  Μπάλτας Γ. και Παπασταθοπούλου Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εκδ. Rosili, Αθήνα, ISBN: 9789607745309.

§  Σιώμκος, Γ. (2018). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εκδ. Broken Hill, Αθήνα, ISBN: 978-992-556-365-4.

§  Solomon M. (2015). Συμπεριφορά Καταναλωτή, 11η Έκδοση, Εκδ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., Θες/νικη, ISBN: 978-960-418-507-8.

§  Σιώμκος, Γ.Ι., Α.Ι. Βασιλικοπούλου (2005). Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

§  Σιώμκος, Γ.Ι., Δ.Α. Μαύρος (2008). Έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

§  Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

§  Journal of Consumer Behavior

§  Journal of Consumer Marketing

§  Journal of Consumer Psychology

§  Psychology and Marketing

§  Journal of Marketing Research

§  Marketing Intelligence and Planning

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top