Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (Investment Analysis and Feasibility Studies)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Διοίκησης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

M1-2040

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (Investment Analysis and Feasibility Studies)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης-

3 (θ)

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής  σε συνδυασμό με ανάπτυξη  δεξιοτήτων και επαγγελματικών διοικητικών  ικανοτήτων ( executive skills  and competencies)   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική &  Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uniwa.gr/courses/DE183/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές με το πέρας του μαθήματος αναμένεται 

·      Να κατανοούν βασικές έννοιες αξιολόγησης επνδύσεων

·      Να γνωρίζουν τις βασικές µεθόδους και τα κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

και να μπορούν να τις εφαρμόζουν

·      Να εκτελούν Ανάλυση Κόστους-Ωφέλειας(cost-benefit analysis)

• Να συντάσσουν Μελέτες σκοπιμότητας και να μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία  και

                Ομαδική εργασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Το μάθημα πραγματεύεται την αναλυτική μελέτη ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και της αξιολόγησής τους από άποψη κερδοφορίας και αύξησης του κεφαλαίου της Επιχείρησης, αποσκοπώντας στη  εξοικείωση του μάνατζερ και του επιχειρηματία με νέες μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες οδηγούν στη σωστή τοποθέτηση των κεφαλαίων της επιχείρησης και στη ανάπτυξή της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές Έννοιες. Επενδυτικό Σχέδιο, Χαρακτήρας και διακρίσεις σχεδίων επένδυσης, Φάσεις Ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων, Αξιολόγηση Επενδύσεων.

Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος. Έννοια , Τόκος, Μορφές Τόκου,  Επιτόκια, Παρούσα Αξία Μελλοντικών Χρηματικών Ροών, Ράντες, Ετήσιο Ισοδύναμο Κόστος Κεφαλαίου.

Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων. Εισαγωγή, Ανάλυση Οικονομικής Σκοπιμότητας.

Χρηματοδοτική Ανάλυση. Βασικές Έννοιες, Ανάλυση των Ισολογισμών.

Η Εθνική Σκοπιμότητα της Επένδυσης. Προστιθέμενη Αξία, Άλλα κριτήρια Εθνικής Σκοπιμότητας.

Η Αβεβαιότητα στην Αξιολόγηση Επενδύσεων. Ανάλυση Νεκρού Σημείου, Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Πιθανοτήτων, Τιμές, Απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης.

 Μελέτες Σκοπιμότητας. Σκοπιμότητα και Δομή μιας ΤεχνικοΟικονομικής Μελέτης, Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων –κόστος επένδυσης, χρηματοδότηση, ανάλυση του κόστους παραγωγής, κύκλος εργασιών, αποτελέσματα εκμετάλλευσης, ταμειακές ροές, συναλλαγματικές επιπτώσεις, νεκρό σημείο ισορροπίας.

Έρευνα Αγοράς (Οργάνωση  και Προετοιμασία Έρευνας Αγοράς, Μεθοδολογικός Σχεδιασμός, Συλλογή και Επεξεργασία Στατιστικών Δεδομένων)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας  για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων ( επιτηδειοτήτων ) με :

1. Στην τάξη

·         οπτικοακουστική διδασκαλία ( χρήση πολυμέσων multimedia audiovisual )

·         ατομικές εργασίες

·         συλλογικές εργασίες

2. Eκδηλώσεις

·         διοργάνωση εκδηλώσεων ( ημερίδες, ομιλίες-προσκλήσεις ειδικών στον εργασιακό χώρο)- με το πέρας του εξαμήνου

                              3. Πρακτική εξάσκηση:

 Ανάπτυξη και θεμελίωση έργων-projects με τοπικές επιχειρήσεις, καθοδηγούμενοι από τους εισηγητές του ΜΠΣ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Διαδραστικά μέσω  Internet

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Προετοιμασία-Συζήτηση μελετών –περιπτώσεων

30

 Εκπόνηση  μελετών βιωσιμότητας -project

40

Αυτοτελής Μελέτη

47

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μεθοδοι αξιολογησησ / βαθμολογησησ

Ι.    ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ…………..50%

ΙΙ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συλλογικές,

ατομικές)…………………………. 40%

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

(σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις

βάσει κρισίμων εκ/κων περιστατικών

Critical incidents σε όλη τη διάρκεια

του 6)μήνου…………….…….……...10% 

ΣΥΝΟΛΟ……………………….100%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

  1. Βασιλείου Δ. Ηρειώτης Ν., Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili
  2. Πολυχρονόπουλος Γ., Ρόντος Κ., Εργαλεία και Τεχνικλες Λήψης Επιχειρησιακών Αποφάσεων, Εκδόσεις Interbooks
  3. Πολυχρονόπουλος Γ., Κορρές Γ., Βασικές Αρχές Οικονομικής της Διοίκησης, Εκδόσεις Σταμούλης.
  4. Μέργος Γ., Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών, Τόμος Α’ και Β’, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2003.
  5. Λίποβατζ-Κρεμέζη Δ.,«Στοιχεία Οικονομικής Ανάλυσης Βιομηχανικών  

    Επενδυτικών Σχεδίων», Εκδόσεις Γ. Γκελμπέσης , Αθήνα 2003

      6. Πετράκης Π.Ε., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Οικονομική –

         Αποτίμηση κινδύνου και επενδύσεων», Εκδότης Π.Ε. Πετράκης, Αθήνα 2002.

Ξένη :

1. Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus, Investments, (2009), Eight Edition, McGraw-Hill.

  1. Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W., (2010), ‘Modern Portfolio Theory and Investment Analysis’, 8th Edition, Wiley.
  2. Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., (2010), ‘Corporate Finance’, 9th Edition, McGraw Hill.

   

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top