Επιχειρηματικότητα και Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου (Entrepreneurship and Business Plan Development)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Διοίκησης, Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

M1-2030

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Επιχειρηματικότητα & Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου

(Entrepreneurship and Business Plan Development)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης-

3 (θ)

6

 

   

 

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής  σε συνδυασμό με ανάπτυξη  δεξιοτήτων και επαγγελματικών διοικητικών  ικανοτήτων ( executive skills  and competencies)   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης σε προπτυχιακό επίπεδο ή 3/της επαγγελματική εμπειρία σε τομείς Διοίκησης Οργανισμών ή Επιχειρήσεων

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική &  Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uniwa.gr/courses/DE164/

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ανήκει στα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου  του τρίτου (3ου)   εξαμήνου. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές με το πέρας του μαθήματος αναμένεται 

·      Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις µεθόδους και τις τεχνικές της επιχειρηµατικότητας

·      Να αναλύουν το Επιχειρηματικό Περιβάλλον.

·      Να εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και τρόπους αξιοποίησης τους.

·       Να αναλύουν τα στάδια της επιχειρηµατικής διαδικασίας και της διαδικασίας της καινοτοµίας από την σύλληψη της επιχειρηµατικής ιδέας έως και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

·      • Να κατανοούν τις τεχνικές επιχειρηµατικού σχεδιασµού και υλοποίησης των επιχειρηµατικών και καινοτοµικών δραστηριοτήτων.

·      • Να κατανοούν πως να αξιοποιούν τις πηγές χρηµατοδότησης για την εκκίνηση και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής και της καινοτοµικής δραστηριότητας.

• Να συντάσσουν Επιχειρηματικά σχέδια

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία  και

                Ομαδική εργασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματεύεται την αναλυτική μελέτη του επιχειρηματικού εγχειρήματος, αποσκοπώντας στη βελτίωση της προετοιμασίας του μελλοντικού επιχειρηματία και την εξοικείωση του μάνατζερ και του επιχειρηματία με νέες μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες οδηγούν στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την υψηλή απόδοση. Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

2. Η ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3. Η ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4. FRANCHIZING

5. ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (HOME BASED BUSINESSES)

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

8. ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας  για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων ( επιτηδειοτήτων ) με :

1. Στην τάξη

·         οπτικοακουστική διδασκαλία ( χρήση πολυμέσων multimedia audiovisual )

·         διάλεξη ( καθηγητο-κεντρική προσέγγιση)

·         αμφίδρομη διδακτική επικοινωνία ( συζήτηση, συλλογή και επεξεργασία ιδεών)

·         ατομικές εργασίες

·         συλλογικές εργασίες

2. Eκδηλώσεις

·         διοργάνωση εκδηλώσεων ( ημερίδες, ομιλίες-προσκλήσεις ειδικών στον εργασιακό χώρο)- με το πέρας του εξαμήνου

                              3. Πρακτική εξάσκηση:

 Ανάπτυξη και θεμελίωση έργων-projects με τοπικές επιχειρήσεις, καθοδηγούμενοι από τους εισηγητές του ΜΠΣ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Διαδραστικά μέσω  Internet, τηλεσυνεδριάσεις-teleconference,  τηλεδιασκέψεις

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Προετοιμασία-Συζήτηση μελετών –περιπτώσεων

32

 Εκπόνηση  επιχειρηματικών σχεδίων -project

40

Αυτοτελής Μελέτη

45

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μεθοδοι αξιολογησησ / βαθμολογησησ

Ι.    ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ…………..50%

ΙΙ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συλλογικές,

ατομικές)…………………………. 40%

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

(σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις

βάσει κρισίμων εκ/κων περιστατικών

Critical incidents σε όλη τη διάρκεια

του 6)μήνου…………….…….……...10% 

ΣΥΝΟΛΟ……………………….100%

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

1. DEAKINS DAVIDFREEL MARK, (2015) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, Εκδόσεις Rosilli

Ξενόγλωσση :

1. Zimmerer, W. Thomas, Scarborough M. Norman, Wilson Doug (2007). Essentials of

Entrepreneurship and Small Business Management, Prentice Hall.

2. Carter Sara and Jones-Evans Dylan (2006). Enterprise and Small Business. Principles, practice and policy, Prentice Hall.

3. Hisrich R. & Peters M. (2002). Entrepreneurship, McGraw Hill. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Entrepreneurship theory and practice

Journal of Small Business and Entrepreneurship

Journal of Business Venturing

McKinsey Quarterly

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top