Στρατηγικός Προγραμματισμός (Strategic Planning)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/MBA Κατευθύνσεις: Διοίκησης, Μάρκετινγκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

M1-3020

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στρατηγικός Προγραμματισμός (Strategic Planning)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

   

θεωρια –εργαστηριο

Θ

φορτοσ εργασιασ

156

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uniwa.gr/courses/BA170/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός αυτού του  μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με το θεωρητικό πλαίσιο, τα μοντέλα, τα εργαλεία και τις αναλυτικές τεχνικές που βοηθούν στην κατανόηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας της στρατηγικής ενός οργανισμού ή επιχείρησης. Αναλυτικότερα, θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης κριτήριων αξιολόγησης των στρατηγικών που έχουν υιοθετήσει τα διευθυντικά στελέχη των οργανισμών και επιχειρήσεων, διαμόρφωσης στρατηγικών που μπορούν να υιοθετήσουν στο μέλλον και κατανόησης των θεμάτων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των συγκεκριμένων στρατηγικών. Υπάρχουν έξι ( 6) στόχοι σε αυτό το μάθημα :

  1. Να αυξήσει τη γνώση των φοιτητών για τη στρατηγική διαχείριση ενός οργανισμού ή επιχείρησης και την πολυπλοκότητα του.
  2. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με την ορολογία της στρατηγικής διαχείρισης.
  3. Να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες, τις θεωρίες και τα εργαλεία της στρατηγικής διαχείρισης.
  4. Να αναπτύξει την κριτική επίγνωσης μέσα από την εφαρμογή της θεωρίας στη πράξη.
  5. Να προάγει την κατανόηση της εφαρμογής των θεωριών και των εργαλείων της στρατηγικής διαχείρισης σε ένα διεθνές πλαίσιο.
  6. Να συμβάλει στη βελτίωση της γραπτής και προφορικής ικανότητας επικοινωνίας των φοιτητών για την συγκεκριμένη θεματολογία.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

§  κατανοούν τη στρατηγική διαχείρισης ενός οργανισμού.

§  συζητούν ενεργά και κριτικά τις έννοιες της στρατηγικής διαχείρισης , ειδικότερα σε ένα διεθνές πλαίσιο.

§  προσδιορίσουν τα εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε τμήματα στρατηγικής διαχείρισης.

§  αξιολογούν κριτικά τα θεωρητικά μοντέλα της στρατηγικής και να κατανοούν τη σημασία τους σε  παγκόσμιο πλαίσιο.

§  αναλύσουν και να διερευνούν στρατηγικά θέματα εντός των οργανισμών και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις.

§  συντάσσουν και να παρουσιάζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.       Εισαγωγή στην στρατηγική - Τα βασικά θεωρητικά μοντέλα

2.       Οργανισμοί και στρατηγική

3.       Ανάλυση-επιρροή περιβάλλοντος

4.       Αποτίμηση κατάστασης

5.       Αποτίμηση διατήρησης στρατηγικού πλεονεκτήματος

6.       Κουλτούρα, δομή και στρατηγική

7.       Μέθοδοι στρατηγικών

8.       Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

9.       Διεθνείς Στρατηγικές- Εφαρμογή στρατηγικής – Οργανωσιακή αλλαγή

10.    Υλοποίηση Στρατηγικής

11.    Αποτίμηση αποτελεσμάτων και Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής

12.    Παρουσιάσεις αναπτυξιακών στρατηγικών και στρατηγικών διάσωσης από φοιτητές

13.    Ανασκόπηση-Επανάληψη

*** Οι πρώτες 10 διαλέξεις συνοδεύονται από την παρουσίαση μελετών από την ελληνική και διεθνή πρακτική

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

1. Πρόσωπο με πρόσωπο

2. Χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης

3. Ασκήσεις πράξεις (ανάλυση μελετών περίπτωσης)

4. Παιχνίδια προσομοίωσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

28

Προετοιμασία- μελετών περιπτώσεων       

25

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

11

Άσκηση Πεδίου,

 

Εργαστηριακή Άσκηση,

 

Διαδραστική διδασκαλία,

 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης

40

Αυτοτελής Μελέτη

52

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου   εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

156

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

1.        Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

·         ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

·         ερωτήσεις σύντομης απάντησης με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

·         ανάλυση μελέτης περίπτωσης

2.        Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων (40%) που περιλαμβάνει ανάλυση και σχολιασμός μελετών περίπτωσης (Έκθεση/Αναφορά – Δημόσια παρουσίαση)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνόγλωσση

1.       Παπαδάκης Β., (2007). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία-5η έκδοση, Τόμος Α’: Θεωρία. Εκδόσεις Μπένου.

§   

Ξενόγλωσση

1.       Clegg, S., Carter, C., Kornberger, M. and Schweitzer, J. (2011) Strategy: Theory and Practice. London: Sage Publishing.

2.       Ambrosini, V., Jenkins, M. and Collier, N. (2007). Advanced Strategic Management: A Multi-perspective Approach. 2nd Edition. London: Palgrave Macmillan

3.       Johnson, G. and Scholes, K. and Whittington, R, (2008) Exploring Corporate Strategy, 8th Ed. Harlow: FT-Prentice Hall

4.       Becerra, M. (2009) Theory of the firm for strategic management. Cambridge: Cambridge University Press.

5.       Besanko, D., Dranove, D. and Shanley, M. (2010) Economics of strategy, 5th Edition, International student version. Chichester: Wiley.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Strategic Management Journal         

Long Range Planning

Harvard Business Review

Academy of Management Executive

MIT-Sloan Management Review       

California Management Review

McKinsey Quarterly

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top